آزمایش راندمان مواد رسی و افزایش وزن گل

هدف: 

مقصود از این آزمایش ارزیابی مواد رسی با مشاهده راندمان آن ها در آب شیرین و آب نمکی با غلظت های مختلف و همچنین آشنایی با افزایش وزن گل با استفاده از باریت می باشد.

 

آزمایش اول راندمان مواد رسی 

  1. به سه قسمت یک بشکه ی (350 میلی لیتری) آب شیرین که در حال به هم خوردن است مقادیر 4.18 و 5.26 و 5.30 پوند بنتونیت (معادل با 5 و 7 و 8 درصد وزنی از مواد جامد) به آهستگی بیافزایید و مدت 5 دقیقه خوب به هم بزنید. سپس تعلیق ها را بطور جداگانه در شیشه های در دار ریخته و تا روز بعد نگهدارید تا عمل هیدراسیون بنتونیت بطور کامل انجام گیرد.
  2. به سه قسمت یک بشکه ای از آب شیرین بترتیب مقدار 3 و 7 و 50 پوند نمک افزوده و به هم بزنید تا نمک کاملاً حل شود. سپس مقدار ppm نمک محلول را از طریق اندازه گیری Chloride معین و یادداشت نمایید.
  3. به هر یک از آب نمک های فوق مقدار 4.36 پوند بنتونیت به آهستگی و در حال به هم خوردن بیافزایید و پس از 5 دقیقه به هم زدن تعلیق ها را در ظروف متناسب ریخته، بگذارید تا روز بعد مانده و  حداکثر هیدراسیون بدست آید.
  4. نمونه های هیدراته شده را تقریباً 3 دقیقه بهم زده و خواص زیر هر یک را اندازه گیری کنید :

 

وزن، ویسکوزیته ظاهری، ویسکوزیته پلاستیکی، نقطه ییلد، افت صافی تعلیق های آب شیرین و  PH گل

 

توجه

نمونه های آزمایش شده را برای آزمایشات بعدی نگهدارید.

   5. پس از تعیین خواص فوق منحنی تغییرات ویسکوزیته ظاهری (cps) را    با تغییر درصد وزنی مواد جامد نمونه های بند(1) رسم نمایید و برای          آزمایش بند(2) منحنی تغییرات ویسکوزیته را بر حسب مقدار ppm نمک    نمونه ها رسم کنید. (از دو ورقه کاغد گراف معمولی استفاده نمایید.)

 

هدف:

هدف از آزمایشات بالا بدست آوردن منحنی راندمان بنتونیت در آب شیرین و مشاهده پایین آمدن راندمان آن در آب های نمکی با غلظت مختلف می باشد.

 

آزمایش دوم – افزودن وزن گل

  1. کلیه نمونه های آب شیرین آزمایش شده را در یک ظرف بریزید و ویسکوزیته ظاهری مخلوط را با استفاده از آب شیرین و یا بنتونیت به 15 الی 20 سانتی پواز برسانید ویسکوزیته پلاستیکی را نیز آزمایش کنید.
  2. نمونه مخلوط را به سه قسمت یک بشکه ای تقسیم نمایید و مقدار باریت لازم را جهت تهیه گل های 10 پوندی و 12 پوندی و 14 پوندی محاسبه نموده و به نمونه ها افزوده 5 دقیقه به هم بزنید و خواص زیر را آزمایش کنید :

 

وزن گل، ویسکوزیته ظاهری، ویسکوزیته پلاستیکی، نقطه ییلد و V.

 

سپس ارقام بدست آمده را با هم مقایسه نمایید.

 

هدف:

آشنایی  با روش محاسبه مقدار باریت لازم برای تغییرات وزن گل به وزن دیگر می باشد.