بنتونیت احیا شده توسط روش اسیدی – گرمایی

در این روش ابتدا کلیه ناخالصی های موجود در خاک بنتونیت به صورت چشمی و سنگجوری جمع آوری می گردد. در مرحله بعد بنتونیت توسط یک مولار کلرید سدیم به مدت سه ساعت هم زده شده و در آون با دمای 60 درجه سلسیوس خشک می شود. در مرحله بعد توسط اسید سولفوریک دو مولار به مدت دو ساعت در دمای 95 درجه سلسیوس هم زده می شود و سپس با آب دوبار تقطیر، چندین بار شسته و در دمای 60 درجه در اون خشک می گردد. سپس ذرات به اندازه 0.8 تا 1.2 میلی متر درآمده و در کوره  در دمای 200 درجه سلسیوس قرار داده می شود