بنتونیت جهت تولید بنتونیت گوگردی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی بنتونیت، برای تولید گوگرد بنتونیتی به شرح زیر می باشد:

1) توزیع اندازه ذرات:

  • هیچ ذره‌ای بزرگتر از 0/2mm نباشد.
  • 98 درصد ذرات از مش 200 (74 میکرون) عبور نمایند.

2) میزان رطوبت:

میزان رطوبت خاک بایستی حدود 6-4 درصد وزنی باشد.

3)میزان مجاز فلزات سنگین (ناخالصی ها) در خاک بر اساس استاندارد ASA:

  • میزان آرسنیک (As) بایستی کمتر از 50mg/kg باشد.
  • میزان سرب (Pb) بایستی کمتر از 140mg/kg باشد.
  • میزان کادمیم (Cd) بایستی کمتر از 140mg/kg باشد.
  • میزان جیوه (Hg) بایستی کمتر از 2mg/kg باشد.

4)میزان مونتموریلونیت خاک بر اساس استاندارد BN-77/4024:

مقدار مونتموریلونیت موجود در خاک بایستی بالای 75 درصد باشد.

5)میزان جذب اب بر اساس روش ASTM-E946:

میزان جذب آب توسط خاک بنتونیتی بایستی حدود 800درصد وزنی باشد.

6)میزان اندیس تورم‌پذیری بر اساس روش ASTM D5890 2006:

میزان اندیس تورم‌پذیری (2گرمی) خاک بنتونیتی، بایستی حداقل35 باشد.

7)آنالیز شیمیایی خاک:

  • ترکیب شیمیایی مواد موجود در خاک بایستی مطابق جدول ذیل باشد:

Bentonite -zaminkav-02188385541- (3)