مزیت های استفاده از بنتونیت بتن ساختمانی زمین کاو

مزیت های استفاده از بنتونیت بتن ساختمانی زمین کاو

جلوگیری از ریزش دیواره های محل حفاری(جهت شمع کوبی)

افزایش میزان مقاومت دیواره

افزایش میزان استحکام بتن

روان سازی بتن

شرکت زمین کاو ارائه کننده بنتونیت بتن با کیفیت مطلوب و  مورد نیاز شرکت های ساختمانی می باشد.