نحوه تشکیل بنتونیت

بنتونیت ها به دو طریق گرمابی و رسوبی تشکیل می شوند:

ذخایر بنتونیت گرمابی: این ذخایر کوچک بوده در شرایط خاص ترکیب محلول گرمابی تشکیل می شوند. در نمودار های زیر محدوده پایداری و تشکیل اسمکتیت ترسیم شده است. خصوصیات محلول برای تشکیل اسمکتیت عبارتند از:

– سیلیس باید بیش از حد اشباع کوارتز باشد.

– دمای محلول بالا باشد.

نحوه تشکیل بنتونیت

ذخایر بنتونیت رسوبی: مهمترین ذخایر بنتونیت دنیا از نوع رسوبی هستند. خاکستر آتشفشان ها هنگامی که در محیط های دریاچه ای قلیایی بر جای گذاشته می شوند، ضمن واکنش با آب اسمکتیت و دیگر کانی ها را می توانند تشکیل دهند. عمده بنتونیت های رسوبی متعلق به دوران سوم زمین شناسی هستند. اسمکتیت با افزایش دما و فشار به ایلیت تبدیل می شود. سنگ های رسوبی حاوی بنتونیت در شرایط افزایش عمق (افزایش دما) ابتدا به اسمکتیت – ایلیت تبدیل می شود. در عمق حدود 3700 متر حدود 80 درصد اسمکتیت به اسمکتیت – ایلیت تبدیل می شود. در عمق حدود 3700 متر حدود 80 درصد اسمکتیت را ایلیت تشکیل می دهد.

 بنتونیت از تغییر سیلیس مواد آتشفشانی یا هوازدگی سنگ های آدرین تشکیل می شود. این کانی از دسته رس ها و دارای ساختمان ورقه ای است. قابلیت سم زدایی رس ها مورد توجه همگان قرار گرفته است و علت دارا بودن این خاصیت را به وجود نیروی مغناظیسی بین کانی و سم دانسته اندو سال هاست که بنتونیت به عنوان یک باند کننده در صنعت خوراک مورد استفاده قرار می گرفت. بنتونیتی که در غذا استفاده می شود سرعت عبور غذا را در دستگاه گوارش کاهش می دهد و حیوان را قادر می سازد تا مواد غذایی را بهتر مورد استفاده قرار دهد. چندین مطالعه بنتونیت را به عنوان ترکیب مفید جلوگیری کننده اسهال و مشکلات هضم در دستگاه گوارش بیان کردند.

سندروم آسیت یکی از شایع ترین علل مرگ جوجه های گوشتی با رشد سریع است که منجر به زیان های اقتصادی فراوانی می شود. با افزایش سرعت رشد پرنده نیاز به تامین اکسیژن در سطح بافت ها بیشتر می شود. با این حال، رشد اندام های درونی همانند قلب در سویه های امروزی متناسب با سرعت رشد بدن نبوده و سبب می شود تا در برخی شرایط، اکسیژن کافی برای پرنده از طریق افزایش حجم بطن راست و به دنبال آن افزایش برون دهی قلب فراهم گردد. برنامه ریزی های غذایی به منظور پیشگیری و کاهش وقوع آسیت در جوجه های گوشتی استفاده شده اند. اما نتایج بر اساس زمان اجرای این برنامه ها، مدت و شدت اجرای محدودیت ها و همچنین کمی یا کیفی بودن این برنامه ها متفاوت است. هدف از این مطالعه مقایسه اثر سطوح مختلف بنتونیت سدیم (جی بایند) بر نرخ مرگ و میر، درصد وقوع آسیت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی بود.