بایگانی برچسب: s

نقش بنتونیت در نساجی

حذف رنگ از پساب هاي صنعتی، به خصوص کارخانجات نساجی و رنگرزي همواره از اقدامات مهم براي کنترل آلودگی هاي آنها است. وجود مقدار ناچیز رنگ در آب، شفافیت و غلظت اکسیژن محلول در آب را کاهش داده و در نتیجه حیات آبی محیط هاي پذیرنده را تهدید می کند.

آنالیز نتایج آزمایشگاهی نشان داد که جذب رنگ خاك اره و رس بنتونیت با ایزوترم لانگمایر تطابق مطلوبی دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که خاك اره و رس بنتونیت جاذب مناسبی براي حذف مواد رنگی نساجی از پساب هاي حاوي آن است. جاذبهاي به کار گرفته شده راندمان بالایی در حذف رنگ از پساب رنگی دارد همچنین بنتونیت در حذف رنگ سرعت بالاتري دارد.